Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 10. klasse

I 10. klasse skal du snakke med din vejleder om uddannelsesplan, obligatorisk brobygning, parathedsvurdering og tilmelding til uddannelse.
Opdateret 11.05.2022

Et 10. skoleår bliver ofte brugt til yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg inden der træffes beslutning om valg af en ungdomsuddannelse - læs om Tilmelding til en Ungdomsuddannelse og Uddannelsesplan her. Alle elever i 10. klasse modtager i den forbindelse kollektiv vejledning. Mindst to gange i løbet af året møder du og din klasse en UU-vejleder - enten på din skole eller i Ungecenteret på Ørstedsgade 53 i Sønderborg. Vejledningen vil her kredse om emner som digitale hjælpemidler - blandt andet UG.dk og eVejledning samt optagelse.dk - uddannelsesparathed, uddannelsesplan, tilmelding til ungdomsuddannelserne o.lign. Derudover tilbydes både du og dine forældre at deltage i forskellige uddannelsesrelevante arrangementer.

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet ”Ungdomsuddannelser Sønderborg 2022”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet. Måske har du allerede været afsted i 8. eller 9. klasse, derfor er det frivilligt, om du vil deltage igen. Ofte er det en god idé at få genopfrisket sin viden, især hvis der er kommet ny lovgivning på området eller hvis de enkelte ungdomsuddannelser har ændret deres uddannelser eller udbud.

Forældremøde på skolen

Din UU-vejleder deltager i det første forældremøde i 10. klasse, så dine forældre får viden om og kan stille spørgsmål til, hvad skoleåret bringer. Her vil I blive orienteret om skoleårets vejledningsaktiviteter, uddannelsesparathedsvurderingen samt optagelseskrav til ungdomsuddannelserne. Informationsmateriale fra forældremøde: PowerPoint - forældremøde i 10. klasse

Åbent Hus på ungdomsuddannelserne

I løbet af januar holder alle ungdomsuddannelserne i lokalområdet Åbent Hus, hvor elever og forældre inviteres med. Bag på uddannelseshæftet "Ungdomsuddannelser Sønderborg 2022" vil der være en oversigt over alle Åbent Hus arrangementer - datoer, adresser, m.v..

Obligatorisk brobygning

I løbet af 10. klasse skal alle ud i brobygning. Brobygningen handler om, at eleverne følger undervisningen på en ungdomsuddannelse, så de får et billede af hverdagen og kravene og dermed kan blive mere sikre i deres valg efter 10. klasse. Forhør jer om brobygningen på den 10. klasses skole den unge går på.

eVejledning

Hvis elev og forældre har brug for mere vejledning, kan eVejledningen - der er landets digitale vejledningsplatform - også hjælpe. eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Servicen har åben dag, aften og weekend. På platformen svarer vejledere på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. De kan også hjælpe elever og forældre med at få overblik over og idéer til uddannelsesvalg.

eVejledningen kan kontaktes via mail, chat eller telefon: eVejledning

udklip_evej.png

Ikke-uddannelsesparate og vejledningssamtalen

Ikke-uddannelsesparate elever vil minimum få én individuel samtale eller gruppevejledning med vejlederen i løbet af 10. skoleår.

Uddannelsesparathedsvurdering

Skoler, hvor UU står for vejledningen, skal senest 1. december og igen i slutningen af maj have overført eller indtastet standpunktskaraktererne (eller vurderingen af de faglige forudsætninger ved karakterfrie skoler) til www.optagelse.dk. Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for alle tre kategorier af ungdomsuddannelser, uanset elevens uddannelsesønske. Parathedsvurderingen kan falde forskelligt ud alt efter om den unge ønsker en erhvervsuddannelse og EUX, en 2-årig eller 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse.

Det er skolen eller lærerne, der påbegynder denne proces. Efterfølgende inddrages UU-vejlederen - både ved 1. og 2. vurdering. UU-vejlederen helhedsvurderer de elever som skolen har vurderet ikke-uddannelsesparate. Herefter skal skolen give forældre og elev skriftlig besked om vurderingen. 

Når UU-vejlederen har afsluttet helhedsvurderingen af de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, indkalder skolen til en skole-hjem-samtale - uddannelsessamtalen - der specifikt drejer sig om elevens uddannelsesparathedsvurdering, om det videre forløb og om den indsats, der skal sættes i værk med henblik på at gøre den unge parat til uddannelse.

Ved uddannelsessamtalen deltager elev, forældre, skole og UU-vejlederen, og alle parter har et fælles ansvar for, at aftaler og indsatser overholdes og følges. 

I kan læse mere om selve parathedsvurderingens indhold her og finde info om emnet på UddannelsesGuiden her.