Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Uddannelsesparathedvurdering (UPV)

At være uddannelsesparat er kort sagt at være i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV'en) skal belyse, om en elev har de fornødne forudsætninger for at kunne gøre dette.
Opdateret 11.05.2022

Skolen foretager og indberetter vurderingen

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV'en) omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og i 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på www.optagelse.dk

Fire kriterier indgår i vurderingen

Skolen eller lærerteamet skal vurdere elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De tre førstnævnte kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Vurderingen af de praksisfaglige færdigheder gives i form af bedømmelsen "høj" eller "middel". En høj vurdering kan trække en uddannelsesparathedsvurdering op, mens en middel vurdering ikke kan trække den ned. Eleven vurderes i forhold til alle tre typer af uddannelsesmuligheder. Det vil sige i forhold til:

 1. Erhvervsuddannelser - EUD og EUX
 2. Det 2-årige gymnasium HF
 3. Det 3-årige gymnasier STX, HTX, HHX, IB
 • Faglige forudsætninger (faglig uddannelsesparathed) i 8. klasse:  I 8. klasse bliver eleven af sin lærer spurgt, hvilken ungdomsuddannelse hun/han overvejer at søge ind på efter 9. eller evt. 10. klasse. Det er kun typen af ungdomsuddannelse eleven bliver bedt om at overveje, og det er kun en foreløbig tilkendegivelse. Eleven må godt svare, at hun/han overvejer alle tre typer af uddannelser eller to (EUD/EUX, 2-årigt GYM, 3-årigt GYM). Lærerteamet vurderer elevens uddannelsesparathed i forhold til alle tre typer af uddannelsesmuligheder. I 8 klasse vurderes elever at være fagligt uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4,0 eller mindst 5,0 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Kravet om 4,0 i gennemsnit gælder, hvis en elev ønsker en EUD/EUX eller HF (den 2-årige gymnasiale uddannelse), og karakterkravet 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer gælder for elever, der ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse - STX, HTX, HHX, IB. 
 •  
 • Faglige forudsætninger (faglig uddannelsesparathed) i 9. og 10. klasse: I 9. og 10. klasse vurderes eleven igen i forhold til de tre typer af uddannelsesmuligheder. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse/EUX, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever der ønsker en 2-årig gymnasial uddannelse (HF) er karakterkravet 4,0 i gennemsnit og for elever, der ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, preIB/IB) er karakterkravet 5,0 i gennemsnit. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.
 •  
 • Personlige forudsætninger - vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed
 1. Selvstændighed - herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 2. Motivation - for uddannelse og lyst til læring.
 3. Ansvarlighed - herunder at eleven er forberedt til timerne.
 4. Mødestabilitet - herunder rettidighed og lavt fravær.
 5. Valgparathed - i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
 • Sociale forudsætninger - er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 1. Samarbejdsevne - at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 2. Respekt - herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 3. Tolerance - herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
 • Praksisfaglige forudsætninger ​-  vurderingen af de praksisfaglige færdigheder gives i form af bedømmelksen "høj" eller "middel", den unge vurderes på, i hvor høj grad vedkommende:
 1. Har praktiske færdigheder og kreativitet.
 2. Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed.
 3. Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads.
 4. Har værkstedsfærdigheder.

Læs mere om: Vurdering af uddannelsesparathed