Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse får vejledningen meget fokus på elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. Frivillig Brobygning, Uddannelsestræf, Kollektiv Vejledning, Åbent Hus og undervisning i Uddannelse og Job er en hjælp på vej mod en ungdomsuddannelse.
Opdateret 22.12.2020

Det 9. skoleår er det sidste år i grundskolen, og for mange elever også dét år, hvor der tages en beslutning om valg af ungdomsuddannelse - læs om Tilmelding til en Ungdomsuddannelse og Uddannelsesplan her. Alle elever i 9. klasse modtager i den forbindelse kollektiv vejledning. To gange i løbet af året møder eleverne en UU-vejleder i klassesammenhæng. Vejledningen vil her kredse om emner som digitale hjælpemidler (bl.a. UG.dk og eVejledning), uddannelsesparathed, studievalgsportfolio, tilmelding til ungdomsuddannelserne o.lign. Derudover tilbydes både elev og forældre at deltage i forskellige uddannelsesrelevante arrangementer.

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser, og hvor de lokale tiendeklasses skoler har mulighed for at vise, hvad de hver især tilbyder med deres 10. skoleår. 

Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet Ungdomsuddannelser Sønderborg 2021 hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet.

Frivillig Brobygning

For gruppen af uafklarede elever, planlægges et brobygningsforløb. Her er man på én ungdomsuddannelse i en hel uge (evt. to uger), hvor man på introduktionskurset i 8. klasse udelukkende var på hver ungdomsuddannelse i én dag. Brobygningen i 9. klasse er frivillig, men anbefales i høj grad til ikke-uddannelsesparate elever og til meget uafklarede elever. Frivillig Brobygning afholdes efteråret uge 39 og 40.

Forældremøde på skolen

På nogle skoler deltager UU-vejlederen ved forældremødet i 9. klasse, hvis skolen ønsker dette, hvis UU-vejlederen har mulighed for at deltage og hvis det giver mening i forhold til dagsorden ved forældremødet.

Åbent Hus på ungdomsuddannelserne

I løbet af januar holder alle ungdomsuddannelserne i lokalområdet Åbent Hus som elever og forældre inviteres med til. Bag på uddannelseshæftet "Ungdomsuddannelser Sønderborg 2021" er der en oversigt over alle Åbent Hus arrangementer - datoer, adresser, m.v.

Uddannelsesparathedsvurdering

Skoler, hvor UU står for vejledningen, skal senest 1. december og igen senest ved den mundtlige prøvetermins påbegyndelse (i 2021 er det d. 27. maj) have overført eller indtastet standpunktskaraktererne (eller vurderingen af de faglige forudsætninger ved karakterfrie skoler) til www.optagelse.dk. Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for alle tre kategorier af ungdomsuddannelser, uanset elevens uddannelsesønske. Parathedsvurderingen kan falde forskelligt ud alt efter, om den unge ønsker en erhvervsuddannelse og EUX, en 2-årig eller 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse.

Det er skolen, der påbegynder denne proces. Efterfølgende inddrages UU-vejlederen, der senest 10. januar og igen senest 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer i maj skal helhedsvurdere de elever som skolen har vurderet ikke-uddannelsesparate. Herefter skal skolen give forældre og elev skriftlig besked om vurderingen. 

Når UU-vejlederen har afsluttet helhedsvurderingen af de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, indkalder skolen til en skole-hjem-samtale - uddannelsessamtalen - der specifikt drejer sig om elevens uddannelsesparathedvurdering, om det videre forløb og om den indsats, der skal sættes i værk med henblik på at gøre den unge parat til uddannelse.

Ved uddannelsessamtalen deltager elev, forældre, skole og UU-vejlederen, og alle parter har et fælles ansvar for, at aftaler og indsatser overholdes og følges. 

I kan læse mere om selve parathedsvurderingens indhold her og finde info om emnet på UddannelsesGuiden her.

Hvis elev og forældre har brug for mere personlig vejledning, kan eVejledningen, der er landets digitale vejledningsplatform, hjælpe. eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Servicen har åben dag, aften og weekend. På platformen svarer vejledere på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. De kan også hjælpe elever og forældre med at få overblik over og idéer til uddannelsesvalg. 

Kontakt eVejledning på Skype, mail, chat eller telefon: eVejledning

ny_evejledning.jpg

Vejledning af de foreløbigt ikke-uddannelsesparate

De elever der i 8. klasse blev vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate vil i 9. klasse modtage individuel vejledning og/eller gruppevejledning af UU-vejlederen. Indsatsen for at gøre de unge uddannelsesparate forgår i tæt samarbejde med skolen og forældrene. Vi anbefaler, at alle ikke-uddannelsesparate elever fra 8. klasse, i 9.klasse vælger mindst én uge i brobygning på en ungdomsuddannelse. Det er også muligt for uddannelsesparate elever fra 8. klasse at komme i brobygning i efteråret i 9. klasse, hvis de er uafklarede.

brobygning_9.jpg