Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesparathedvurdering (UPV)

At være uddannelsesparat er kort sagt at være i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparatheds- vurderingen (UPV) skal belyse, om en elev har de fornødne forudsætninger.
Opdateret 21.08.2018

Skolen foretager og indberetter vurderingen

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk. 

Fire kriterier indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De tre førstnævnte kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Vurderingen af de praksisfaglige færdigheder gives i form af bedømmelksen "høj" eller "middel". En høj vurdering kan trække en uddannelsesparathedsvurdering op, mens en middel vurdering  ikke kan trække ned.

 • Faglige forudsætninger - I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse. I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

 

 • Personlige forudsætninger - vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
 1. Selvstændighed - herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 2. Motivation - for uddannelse og lyst til læring.
 3. Ansvarlighed - herunder at eleven er forberedt til timerne.
 4. Mødestabilitet - herunder rettidighed og lavt fravær.
 5. Valgparathed - i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
 • Sociale forudsætninger - er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 1. Samarbejdsevne - at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 2. Respekt - herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 3. Tolerance - herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
 • Praksisfaglige forudsætninger ​-  vurderingen af de praksisfaglige færdigheder gives i form af bedømmelksen "høj" eller "middel", den unge vurderes på, i hvor høj grad vedkommende:
 1. Har praktiske færdigheder og kreativitet.
 2. Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed.
 3. Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads.
 4. Har værkstedsfærdigheder.

Læs mere om: Vurdering af uddannelsesparathed